مقبره شهدا گمنام اندیمشک

آماده سازی مزار شهدای گمنام اندیمشک جهت برگزاری مراسم سال نو