مجموعه بزرگ ورزشی اندیمشک

بازدید فریدون حسنوند از مجموعه بزرگ ورزشی اندیمشک شامل استخر، زورخانه، چمن و سالن ورزشی