طرح کندرو،فضای سبز و کانال کوی ولایت

بازدید فریدون حسنوند از طرح کندرو،فضای سبز و کانال کوی ولایت