حضور فريدون حسنوند در مراسم تجليل از شهروند افتخارى بوشهر

حضور فريدون حسنوند در مراسم تجليل از شهروند افتخارى بوشهر