جلسه عمران اندیمشک با حضور استاندار

جلسه عمران شهری اندیمشک با حضور استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان در اندیمشک برگزار شد