اولین سالگرد شهید مدافع حرم حبیب رحیمی منش

حضور فریدون حسنوند در مراسم اولین سالگرد شهید مدافع حرم حبیب رحیمی منش