اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه3 آذر ماه، با جمعی از سرمایه گذاران چین و هلند دیدار و گفت و گو کردند.

%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-12 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-11 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-10 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-9 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-8 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-7 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-6 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-5 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-4 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-3 %d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-2 دیدار اعضای کمیسیون انرژی مجلس با جمعی از سرمایه گذاران چین و هلند